privacybeleid

LogopediePlus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zullen er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. LogopediePlus houdt zich ten alle tijden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij in ieder geval:

  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • De verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Je vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Je op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

LogopediePlus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hopen u op deze manier inzicht te geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Christa te Winkel is de Functionaris Gegevensbescherming van LogopediePlus. Zij te bereiken via telefoonnummer 0654 604030 of via christa@logopedieplus.nl.

 

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Uw persoonsgegevens zijn nodig bij het gebruik maken van onze diensten. Uw persoonsgegevens worden verwerkt bij het aangaan van een behandelovereenkomst en om goede en effectieve logopedische zorg/behandeling te kunnen bieden. Om goede effectieve logopedische zorg te kunnen bieden is het aanmaken van een medisch dossier noodzakelijk. In dit medische dossier leggen wij uw persoonsgegevens dan ook vast. Uw persoonsgegevens worden tevens gebruikt voor het voeren van correspondentie met u en/of voor het verstrekken van informatie aan u.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die nodig zijn en wij zullen verwerken:

  • Persoonsgegevens: Naam, Voorletters, Tussenvoegsel, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geslacht, Geboortedatum, Burgerlijke staat, Verzekeringsgegevens
  • Overige gegevens: Gegevens verwijzers / huisarts, Gegevens school, Gegevens overige zorgverleners/specialisten die bij de behandeling van de cliënt betrokken zijn.
  • Bijzondere persoonsgegevens: Gegevens over gezondheid, Etnische herkomst, BSN-nummer

Bewaartermijn

LogopediePlus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn van een medisch dossier is 15 jaar. Voor de medische gegevens van minderjarigen geldt een bewaartermijn van 15 jaar die ingaat vanaf het 18e jaar.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@logopedieplus.nl, dan ondernemen wij actie.

Delen van persoonsgegevens met derden

LogopediePlus verstrekt uitsluitend aan derden waarbij u toestemming gegeven heeft en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-appilicatie). Deze aanbieden is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de zorgverzekeraar in het kader van een Audit (kwaliteitstoets) (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveilig, zoals bijvoorbeeld het gebruiken van wachtwoorden op computers, de beveiligingssoftware wordt automatisch geüpdatet, mobiele telefoon is beveiligd met pincode, papieren gegevens worden bewaard in een afsluitbare kast en ruimtes waarin met deze gegevens wordt gewerkt worden afgesloten.

Geautomatiseerde besluitvorming

LogopediePlus neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een individu (bijvoorbeeld een medewerker van LogopediePlus) tussen zit.

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LogopediePlus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@logopedieplus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten mbt privacy beleid

LogopediePlus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming. Christa te Winkel is de Functionaris Gegevensbescherming van LogopediePlus. Zij te bereiken via telefoonnummer 0654 604030 of via christa@logopedieplus.nl.

LogopediePlus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Logopedie Plus
Hengelo, Almelo, Enschede, Neede