Protocol behandelen op school

Aanmelding

De kinderen kunnen worden aangemeld bij de logopedist op school. Indien er plek is wordt de behandeling op school gestart. Zo niet, start de behandeling in de praktijk, met mogelijkheid tot overgang naar school. Wanneer ouders dit niet wensen, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst.

Naast schoolkinderen is er voor cliënten buiten school de mogelijkheid tot logopedie binnen de school.

Intake en anamnese

De intake vindt plaats in de praktijk, Wielewaalstraat 10 in Hengelo of op de school zelf. Hierbij dient meegenomen te worden: Verwijzing (indien van toepassing), zorgverzekeringspas en ID.

Tijdens de anamnese wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Tevens wordt er uitgelegd hoe de logopedische behandeling op school plaats vindt en de aanwezigheid van ouders wordt besproken:

  • Menzis:
    100% aanwezigheid
  • CZ:
    50% aanwezigheid (behandeling uitsluitend op verwijzing)
  • VGZ, Achmea:
    begin, tussen en eindgesprek (behandeling uitsluitend op verwijzing)

Behandelovereenkomst

Tijdens de intake zal er door de ouders/verzorgers een behandelovereenkomst moeten worden ondertekend. Hierin staan de afspraken omtrent de behandelingen, zoals tijdig annuleren van een afspraak.

Onderzoek

Het onderzoek vindt plaats om het probleem in kaart te brengen. De uitkomst wordt besproken met de leerkracht(en). Na logopedisch onderzoek worden behandeldoelen opgesteld. Hierover worden ouders middels een gesprek op de hoogte gesteld. Dit gebeurt in de praktijk, of op locatie.

Behandeling

De behandelingen vinden onder schooltijd plaats op school, in een hiervoor ingerichte ruimte, welke voldoet aan de inrichtingseisen van de NVLF. De behandeltijd bedraagt 25 minuten.

Verslaglegging en overleg

Overleg na intake, anamnese en onderzoek. Tussenverslagen ten minste eenmaal per schooljaar; Verslaglegging en overleg met de leerkracht en/of Intern Begeleider gebeurt minimaal twee maal per jaar vlak voor de 10 minutengesprekken. De logopedist maakt van elke leerling een kort verslagje met daarin de indicatie, inhoud van de logopedie en de resultaten tot dan toe.

Bij lees- en spellingsproblemen na 10 behandelingen hertest (A / B versie) en een kort verslag over leerrendement.

Schoolvakanties

Er bestaat de mogelijkheid om de logopedie in de vakantie in de praktijk of op school voort te zetten. U kunt hier afspraken over maken met de behandelend logopedist.

Logopedie Plus
Hengelo, Almelo, Enschede, Neede